Universitatea Liberă Internaţională din Moldova organizează concurs pentru selectarea studenților care vor beneficia de burse Erasmus+

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova organizează concurs pentru selectarea studenților care vor beneficia de burse Erasmus+

Prin intermediul Programului Erasmus+, studenții selectați pot studia un semestru la una dintre universitățile partenere din Europa, după cum urmează:

D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL), Lublin, Polonia

University of Cadiz (UCA), Spania

Université Polytechnique Hauts-de-France, Valenciennes, Franța

Beneficiile unei experiențe Erasmus+

Experiența dobândită facilitează angajarea și dezvoltarea carierei, oferă posibilitatea aprofundării și a învățării unei limbi străine, stimulează dobândirea unor competențe interculturale și acumularea de informații de specialitate, permite contactele cu un nou mediu academic, cu profesorii și colegi din universitatea-gazdă cât și descoperirea unui nou spațiu cultural.

Studenții Erasmus au posibilitatea de a fi “ambasadori” ai universității și țării lor, de a acționa și de a decide pe cont propriu, de a dobândi experiență academică și de a-și face prieteni noi, din țări diferite.

Etapele selecției:

1.  Depunerea dosarului până la 20 octombrie 2018, la Centrul Cooperare Internațională din cadrul ULIM (etajul IV, of.443).

 Documente necesare pentru dosar:

- CV Europass (în limba engleză, franceză sau spaniolă, în funcție de destinația pentru care optează studentul);
- Scrisoare de intenţie (în limba engleză, franceză, spaniolă);
- Situaţia academică (certificat academic eliberat de secretariat-decanat);
- Diplome, certificate suplimentare - opțional (în copie).

2. Test de limba străină:

Data susținerii testului de limba străină este stabilită pentru 29 octombrie 2018, ora:13:00, sala: 304, et.3. Testul oral/scris va fi susținut la limba engleză, franceză sau spaniolă, în funcție de destinația pentru care optează studentul.

Punctajul va fi calculat astfel:

- Media generală a rezultatelor academice obţinute până la ultima sesiune, inclusiv: 50% din punctaj

- Competenţe lingvistice în limba engleză/spaniolă: 30% din punctaj

- Interviu: 20% din  punctaj

Condiţii de participare la selecţia pentru mobilitățile Erasmus+ de studiu:

- Studenții de la ciclul licență, secția zi – anul II (toate specialitățile) și anul III (în cazul studenților înscriși la specialitățile: drept, design, tehnologii informaționale, silvicultură) ;

- Studenții de la masterat, doctorat;

- Studenții integraliști (secția zi), cu rezultate academice bune (minim șapte pentru profil real și minim opt pentru profil umanist (în cazul masteranzilor se va avea în vedere şi media anilor de studii pentru ciclul de studii de licenţă deja încheiat);

- Studenții care au o cunoaștere bună a limbii străine în care se predă la universitatea-gazdă, nivelul B1 (conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi - https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr ). 

Candidaţii care deţin un certificat de competenţă lingvistică în care se precizează punctajul obţinut de student, vor primi o notă echivalentă acestui punctaj, care va fi luată în considerare la calculul mediei generale a selecţiei. Nota echivalentă punctajului din certificatul de competenţă lingvistică va fi stabilită de profesorul de limba engleză, respectiv, de limba franceză sau spaniolă.

NOTĂ : Devin titulari de mobilitate acei studenţi din ierarhia de selecţie până la care ajung fondurile alocate. Ceilalţi studenţi care dețin criteriile de eligibilitate, sunt incluși în listele de rezervă, având posibilitatea de obţinere a grantului, în aceeaşi ordine a ierarhiei, în cazul unor renunţări/ redistribuiri sau suplimentări de fonduri. Acei candidaţi care nu îndeplinesc respectivele criterii de selecţie, vor fi consideraţi respinşi.

Grantul Erasmus+ acordat este de aproximativ 800 euro/lună.  Taxa pentru transport tur-retur este acoperită separat din contul programului.

Pentru mai multe detalii, contactați Centrul Cooperare Internațională din cadrul ULIM:

Email: cci@ulim.md
Tel.-Fax: 
(+373 22) 205921
str. Vlaicu Pârcălab 52 (et. 4, of. 443).

Succes tuturor studenților candidați!