Skip to main content

Selecția ERASMUS + pentru mobilități studențești de studiu are loc în fiecare an universitar conform calendarului Erasmus stabilit la începutul acestuia. Dosare de selecție se vor depune la Centrul de Cooperare Internațională (CCI), bir. 443B.
Organizarea şi desfăşurarea selecţiei pentru desemnarea studenţilor care vor derula mobilităţi Erasmus+ sunt de competenţa CCI şi a Comisiei de selecţie la nivel instituțional.

Comisia de selecție la nivel instituțional va include următorii membri:
a. decanii și/sau directorii de departament;
b. coordonatorii Erasmus de la nivelul fiecărei facultăţi;
c. coordonatorul instituțional Erasmus;
d. profesori de limba engleză și/sau franceză;
e. un reprezentant al studenţilor, care a beneficiat de un grant Erasmus, dar care să nu fie unul dintre studenţii care participă la selecţie.

Același student poate beneficia de granturi pentru perioade de mobilitate de până la 12 luni pentru fiecare ciclu de licență sau masterat indiferent de numărul și tipul activităților de mobilitate. Experiența anterioară în cadrul programului Erasmus se ia în considerare la calculul celor 12 luni.

Pot participa la selecţie:
a. studenţii înmatriculaţi la ULIM cetăţeni ai R.M., cetăţeni ai altor state participante la Programul Erasmus + sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus+; la selecţie pot participa studenţii de la toate formele de învăţământ dar prioritate în acordarea granturilor vor avea studenţii de la forma de învăţământ cu frecvenţă;
b. studenţii din anul I (licenţă) – după absolvirea primului semestru, cel puțin.
c. studenţii din anul II (licenţă) şi anul I (masterat);
d. studenții din anii terminali de la programele de studii de licență sau de masterat pot beneficia de o mobilitate Erasmus în acelaşi an universitar în care are loc selecţia doar dacă perioada de desfășurare a mobilității este anterioară perioadei de desfășurare a examenului de finalizare a studiilor la ULIM.
e. studenții din anii terminali de la programele de studii de licență care doresc să continue studiile de masterat la ULIM pot participa la concursul de selecţie în anul terminal pentru a derula o mobilitate Erasmus în semestrul I al studiilor de masterat; după admiterea la masterat studentul trebuie să aducă la CCI adeverinţa care atestă faptul că a fost admis iar mobilitatea Erasmus nu poate începe înainte de începerea noului an universitar la ULIM.

Nu pot participa la selecţie:
a. studenţii din anul I licenţă, dacă selecţia are loc în acelaşi an academic (I semestru) în care urmează să se desfăşoare şi mobilitatea Erasmus de studii pentru care candidează;

Pentru a fi eligibil pentru o mobilitate Erasmus de studiu, studentul trebuie:
a. să nu aibă restanţe până în ultima sesiune inclusiv (integraliști după ultima sesiune de examene);
b. să aibă media anilor de studii de până la momentul selecţiei de minim 7 pentru profil real și minim 8 pentru profil umanist (în cazul masteranzilor se va avea în vedere şi media anilor de studii pentru ciclul/ciclurile de studii de licenţă deja încheiate şi media de la examenul de licenţă);
c. să susțină un test care să verifice nivelul de cunoaștere a limbii de studiu în care se va realiza predarea în universitatea pentru care candidează (ex: min. nota 8/10, sau bine, în cazul calificativelor); Testul se organizează de către ULIM și reprezintă o etapă a selecției;

Ierarhizarea tuturor studenţilor candidaţi se va realiza după cum urmează:
1. pentru studenţii înscrişi la programe de licenţă: media rezultatelor obţinute până la ultima sesiune inclusiv (cu o pondere de 50% din media generală), nota obţinută la testul de limbă* (cu o pondere de 30% din media generală) și nota obţinută la interviu (cu o pondere de 20% din media generală).
2. pentru studenţii înscrişi la programe de masterat: media rezultatelor obţinute până la ultima sesiune inclusiv, la studiile de masterat + media anilor de studiu de la nivel Licenţă + nota obţinută la examenul de licenţă (cu o pondere de 50% din media generală), nota obţinută la testul de limbă* (cu o pondere de 30% din media generală) și nota obţinută la interviu (cu o pondere de 20% din media generală.
3. Alte atestate şi diplome obţinute de către student reprezintă un criteriu de departajare în eventualitatea în care doi candidați obțin o medie generală identică.
Media generală selecție = medie ani studiu (50%) + notă test limbă (30%) + notă interviu (20%)
* Candidaţii care deţin un certificat de competenţă lingvistică în care se precizează punctajul obţinut de student vor primi o notă echivalentă acestui punctaj, care va fi luată în considerare la calculul mediei generale a selecţiei. Nota echivalentă punctajului din certificatul de competenţă lingvistică va fi stabilită de profesorul de limba engleză, respectiv limba franceză. În cazul unor certificate care atestă cunoaşterea altor limbi străine, de exemplu limba italiană, acordarea notei aferente punctajului se va realiza tot de către unul dintre cele două cadre didactice.
Devin titulari de mobilitate acei studenţi din ierarhia de selecţie până la care ajung fondurile alocate. Ceilalţi studenţi care îndeplinesc criteriile de eligibilitate devin rezerve, având posibilitatea de obţinere a grantului, în aceeaşi ordine a ierarhiei, în cazul unor renunţări/ redistribuiri sau suplimentări de fonduri. Acei candidaţi care nu îndeplinesc criteriile de selecţie vor fi consideraţi respinşi.
De asemenea, studenţii de pe lista de rezerve pot beneficia de mobilitate Erasmus fără finanţare (zero grant), acoperindu-şi integral, din fonduri personale, cheltuielile implicate de perioada de studiu sau de practică în străinătate. Ei beneficiază însă de toate celelalte drepturi ale unui student Erasmus (scutirea de la plata taxelor de studiu la universitatea-gazdă, recunoaşterea perioadei de studiu în străinătate etc.).
În situaţia în care un student admis renunţă la derularea mobilităţii Erasmus, locul său va fi luat de un student de pe lista rezervelor, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la selecţie de către candidaţii cu statut de rezervă.

Pregatirea mobilitatii

După selecția beneficiarilor mobilităților de studiu, în vederea pregătirii acestora se vor parcurge următoarele etape:
1. CCI va anunța universitatea/instituția gazdă de rezultatele selecției și va solicita o confirmare privind acceptarea beneficiarului (care poate lua și forma unei scrisori de acceptare).
2. Pregătirea documentelor (Learning Agreement for Studies) necesare mobilității împreună cu coordonatorul Erasmus al facultății și aprobarea acestora de către universitatea/instituția gazdă. Acordul de studiu va detalia conţinutul curriculum-ului şi durata programului pe care beneficiarul va trebui să-l urmeze. Acesta se recomandă a fi comparabil cu planul de învăţământ al ULIM aferent perioadei de mobilitate. Disciplinele menţionate în acordul de studii vor asigura studentului acumularea unui număr de ECTS conform Procedurii Erasmus+: 3 luni – 20 ECTS, 1 semestru – 30 ECTS, 1 an universitar – 60 ECTS.
4. Organizarea deplasării (transportul, cazarea, asigurarea de sănătate etc) este obligația beneficiarului.

Recunoașterea mobilitătii

ULIM,  prin Comisia de Echivalare și Recunoaștere a creditelor transferabile și a perioadelor de studii va recunoaşte in integrum şi automat perioadele de studii sau de practică Erasmus+ şi numărul de credite transferabile acumulate de student în perioada mobilității.

La întoarcerea din mobilitate beneficiarul trebuie să depună la CCI următoarele documentele care atestă efectuarea mobilității:
1. Certificatul de participare, emis la finalul mobilității de universitatea/instituția gazdă care trebuie să ateste perioada exactă a mobilității și să corespundă perioadei asumate prin contractul financiar sub sancțiunea returnării integrale a grantului primit;
2. Situaţia şcolară (Transcript of Records) pentru mobilitățile de studiu semnată și ștampilată;

Echivalarea perioadelor de studii Erasmus+, în urma recunoașterii calificativelor/notelor obținute la disciplinele parcurse pe perioada mobilității, se face utilizând grila de echivalare, în baza Regulamentului privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor formale, non-formale şi informale sau a perioadelor de studii efectuate în ţară sau peste hotare, adoptat la Ședința Lărgită a Senatului din 24 iunie 2020.

Disciplinele prevăzute în acordul de studiu pot fi echivalate atât cu discipline studiate în anul curent desfășurării mobilității, cât și cu discipline care se studiază în anii universitari ulteriori.