Skip to main content

Criteriile de eligibilitate pentru personalul Erasmus+ outgoing (STA, STT) sunt următoarele:

 • deține relații contractuale de muncă (vechime, cel puțin 3 ani de activitate -full-time) cu ULIM în calitate de cadru didactic ;
 • are cunoștințe bune de limbă străină în care vor realiza activități de predare/ formare la universitatea gazdă;
 • durata minimă eligibilă a perioadei de predare este:
  • – pentru proiectul instituțional KA131/103: minimum 2 zile consecutive de activitate didactică, exclusiv zilele de călătorie;

– pentru proiectul instituțional KA107: 5 zile de activitate didactică, exclusiv zilele de călătorie.

Selecția candidaților

Evaluarea dosarelor candidaților și realizarea selecției se efectuează de către Comisia de selecție a candidaților, numită de către Consiliul pentru relații internaționale, respectându-se regula evitării conflictului de interese.

Comisia de selecție are următoarele atribuții:

 • primește, înregistrează și verifică dosarele candidaților;
 • verifică eligibilitatea acestora;
 • stabilesc criteriile de selecție;
 • întocmește listele cu admiși, rezerve și respinși;
 • comunică rezultatele candidaților, primesc și organizează soluționarea contestațiile.

Etapele activităților de organizare a concursului și selecție a candidaților:

 • înscrierea și selecția participanților la mobilități (minim 2 săptămâni);
 • desfășurarea concursului de selecție (1 zi);
 • afișarea rezultatelor, depunerea și rezolvarea contestațiilor (1zi);
 • afișarea rezultatelor finale cu lista candidaților selectați, respinși și rezerve;
 • nominalizarea- trimiterea documentelor către universitățile partenere.

La înscrierea în concurs, fiecare candidat la mobilitate va depune un dosar de aplicație care va include:

 1. Documentul ce certifică statutul de angajat în cadrul universității;
 2. Scrisoare de motivație;
 3. Alte documente relevante (CV, copia pașaportului, etc.).

În procesul de selecție, vor fi considerate eligibile doar dosarele candidaților complete.

Dosarele candidaților vor fi evaluate și ierarhizate în baza criteriilor/ priorităților specifice pentru contractele instituționale KA131/103 și KA107 pe baza punctajelor obținute. Criteriile de selecție vor fi echitabile, transparente, bine documentate și în conformitate cu cerințele universității gazdă.

!!!Se acordă prioritate cadrelor care pleacă pentru prima dată în cadrul acestui program precum și acelor mobilități care contribuie la consolidarea și extinderea legăturilor între departamente, centre/birouri și facultăți și vor pregăti noi proiecte de cooperare.

În măsura în care nu se ocupă toate locurile disponibile în cursul selecției, se vor putea organiza și alte sesiuni, în funcție de necesități și cu acceptul instituției gazdă.

Completarea dosarului de mobilitate

Înainte de începerea perioadei de mobilitate, personalul Erasmus+ outgoing va trimite către CCI,  următoarele documente:

 • scrisoare de invitație/ accept din partea universității gazdă;
 • program de predare (Mobility Agreement for Teaching)/ program de formare (Mobility Agreement for Training) semnat de către Coordonatorul Instituțional Erasmus+ de la universitatea de origine și de la universitatea parteneră/gazdă;
 • poliță de asigurare de călătorie valabilă pe toată durata mobilității, după caz.

 

Recunoașterea mobilității Erasmus+ în cadrul ULIM

ULIM  și universitățile partenere recunosc activitățile din timpul mobilităților Erasmus+ de predare (STA)/formare (STT):

 • Universitățile partenere recunosc competențele profesionale, prin semnarea documentelor de candidatură (invitație, Mobility Agreement for Teaching/Training).
 • ULIM recunoaște perioada de mobilitate ca fiind perioada de activitate profesională. În calitate de beneficiar al unei mobilități Erasmus+. Pe perioada desfășurării mobilității se păstrează toate drepturile personalului în universitate și sarcinile de serviciu vor fi preluate de membrii departamentului/serviciului.
 • ULIM recunoaște și validează competențele obținute în urma mobilităților Erasmus+ STA/STT prin documentul emis la finalul mobilității de către universitatea parteneră ( Confirmation of Attendance STA, Confirmation of Attendance STT), în care este menționată perioada mobilității și numărul de ore didactice efectuate la universitatea parteneră. (pt. STA).

Sprijin financiar

Pentru realizarea programului de mobilităţi, participantul va primi sprijin financiar din fondurile Comisiei Europene pentru cheltuieli de subzistenţă şi pentru cheltuieli de transport. Grantul Erasmus+ nu acoperă integral costurile mobilității, ci reprezintă doar o contribuţie la costul călătoriei şi al subzistenţei. Candidaţii vor fi anunțați din timp despre necesitatea de a cofinanţa o parte din cheltuielile legate de mobilitate.

Nivelurile burselor pentru mobilitatea între țări participante la program și țări partenere sunt publicate în Ghidul programului disponibil la acest link : https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro/erasmus-programme-guide

Documente utile

Plan de predare ( Mobility Agreement-Staff Mobility for Teaching)

Plan de formare (Mobility Agreement-Staff Mobility for Training)

Cerere de plecare în mobilitate:  descarcă 

Raport individual de activitate (la încheierea mobilității este generat automat pe e-mailul participantului)