Skip to main content

Tipuri de activități:

 1. Mobilități de studiu pentru studenți;
 2. Mobilități stagii de practică pentru studenți (plasamente studențești);

 Mobilități de studiu pentru studenți au ca obiective:

 • să ajute studenții să beneficieze educațional, lingvistic și cultural de o experiență de studiu în alte țari europene;
 • să promoveze cooperarea între instituții și îmbogățirea mediului educațional al instituțiilor gazdă;
 • să contribuie la dezvoltarea unui corp comun de tineri calificați, cu deschidere și cu experiența internațională, ca viitori specialiști;
 • să faciliteze transferul de credite și recunoașterea perioadelor de mobilitate petrecute în străinătate, cu ajutorul sistemului ECTS sau a unui alt sistem de credite compatibil.

Mobilități stagii de practică pentru studenți (plasamente în întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare și alte organizații).

Plasamentul este considerat o perioadă de practică profesională într-o întreprindere sau organizație din altă țară participantă la Program, având ca scop formarea studenților în vederea adaptării la cerințele pieței de muncă prin dobândirea unor cunoștințe practice.

În calitate de organizație gazdă pentru plasamentele studențești pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare, alte tipuri de organizații profesionale, care trebuie sa dețină cod PIC (Participant Identification Code).

Caracteristicile plasamentelor individuale sunt:

 • asigurarea recunoașterii integrale de către instituția de învățământ superior de origine a perioadei petrecute în străinătate;
 • semnarea unui acord de stagiu referitor la programul perioadei de plasament; acest contract trebuie aprobat de către instituția de învățământ superior de origine și de către organizația gazdă.
 • efectuarea plasamentului în baza unui contract aprobat de către instituția de învățământ superior de origine, organizația gazdă și de beneficiar.

De ce Erasmus+ Studii?

 • Ocazie să studiezi în alt sistem educațional din Europa.
 • Cunoști o altă țară, cultură și limbă.
 • Intri în contact cu sute de alți studenți străini din Europa.
 • Poți petrece semestrul studiind, dar și călătorind în timpul liber.
 • Poți realiza cercetarea pentru licență/masterat/doctorat la cele mai bune universități/biblioteci alese de tine.
 • Primești bursă.
 • Poți să adaugi în CV experiență pentru viitoarea ta carieră.
 • Este cel mai cunoscut program de mobilitate pentru studii și totodată cel mai simplu de accesat.
 • Angajatorii cer experiență internațională.

Etapele selecției:

Pentru a beneficia de o mobilitate de studiu Erasmus+ pe durata semestrului II al anului universitar 2023-2024, candidatul trebuie să depună dosarul la Centrul Cooperare Internațională din cadrul ULIM (etajul IV, of.443), în limita termenului de aplicare anunțat.

Documente necesare pentru dosar:

– CV Europass (în limba engleză);
– Scrisoare de intenție/motivație care să justifice inclusiv universitatea aleasă și argumentele aplicării (în limba engleză);

– Situaţia academică (certificat academic eliberat de secretariat-decanat);

– Certificat de cunoaștere a limbii engleze (de la catedrele abilitate) sau alte diplome recunoscute; nu și pentru studenții care studiază limba respectivă ca parte integrantă din specializarea lor;
– Diplome, certificate suplimentare – opțional (în copie).

NOTĂ:  Dacă nu ai un certificat care să ateste cunoștințele tale lingvistice, poți susține un test de evaluare a competenţelor lingvistice în cadrul Facultății de Litere. Înscrierile se fac la Centrul Cooperare Internațională,  et. 4, of. 443.

Cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională (limba italiană, limba spaniolă și limba turcă) va fi un avantaj.

Punctajul va fi calculat astfel:

– Media generală a rezultatelor academice obţinute până la ultima sesiune, inclusiv: 50% din punctaj

– Competenţe lingvistice: 30% din punctaj

– Interviu: 20% din  punctaj

Condiţii de participare la selecţia pentru mobilitățile Erasmus+ de studiu:

– Studenții de la ciclul licență, secția zi – anul II (toate specialitățile) și anul III (în cazul studenților înscriși la specialitățile: drept, design, tehnologii informaționale, cu durata studiilor de 4 ani) ;

– Studenții de la masterat, doctorat;

– Studenții la secția zi, cu rezultate academice bune (minim șapte pentru profil real și minim opt pentru profil umanist (în cazul masteranzilor se va avea în vedere şi media anilor de studii pentru ciclul de studii de licenţă deja încheiat);

– Studenții care dau dovadă de un nivel înalt de cunoaștere a limbii străine în care se predă la universitatea-gazdă, nivelul B1, cel puțin (conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi  https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr).

NOTĂ : Devin titulari de mobilitate acei studenţi din ierarhia de selecţie până la care ajung fondurile alocate. Ceilalţi studenţi care dețin criteriile de eligibilitate, sunt incluși în listele de rezervă, având posibilitatea de obţinere a grantului, în aceeaşi ordine a ierarhiei, în cazul unor renunţări/ redistribuiri sau suplimentări de fonduri. Acei candidaţi care nu îndeplinesc respectivele criterii de selecţie, vor fi consideraţi respinşi.

Grantul Erasmus+ acordat este de aproximativ 850 euro/lună.  Taxa pentru transport tur-retur este acoperită separat din contul programului.

Mobilități de studii Erasmus+
Programul Erasmus+ permite studenților  ULIM să efectueze mobilități de studiu la universitățile partenere dintr-o altă țară din Comunitatea Europeană.
Obiectivele mobilităților de studiu din cadrul programului Erasmus+ sunt următoarele:

–  Să ofere studenţilor posibilitatea de a descoperi avantajele unei experienţe de studiu în alte ţări europene din punct de vedere educaţional, lingvistic şi cultural;

–  Să contribuie la dezvoltarea de resurse umane formate din tineri calificaţi, deschişi şi cu experienţă internaţională ca viitori profesionişti.

Poți beneficia de până la 12 luni de mobilitate Erasmus+ pe fiecare ciclu academic (licență, masterat, doctorat).

Pregatirea mobilității

Grantul Erasmus+ pentru mobilitățile de studiu este între 800 și 900 euro/lună.

O mobilitate de studii Erasmus+ poate fi de 3 până la 12 luni pe fiecare ciclu academic (este recomandabil să se realizeze mobilități de câte un semestru).

După selecția beneficiarilor pentru mobilitățile de studiu în vederea pregătirii acestora se vor parcurge următoarele etape:

 • Centrul Universitar Erasmus+ va anunța universitatea/instituția gazdă de rezultatele selecției;
 • Universitatea gazdă va confirma acceptarea beneficiarului și va anunța candidatul ales despre pașii ulteriori;
 • Studentul selectat va pregăti documentele necesare mobilității împreună cu responsabilul pe internaționalizare din cadrul facultății (ULIM) și le va trimite pentru aprobare de către universitatea/instituția gazdă. Acordul de studiu va detalia conţinutul curriculum-ului şi durata programului pe care beneficiarul va trebui să-l urmeze. Acesta se recomandă a fi compatibil cu planul de învăţământ al ULIM aferent perioadei de mobilitate. Disciplinele menţionate în acordul de studii vor asigura studentului acumularea unui număr de ECTS conform Procedurii Erasmus+: 3 luni – 20 ECTS, 1 semestru – 30 ECTS, 1 an universitar – 60 ECTS.
 • Organizarea deplasării (transportul, cazarea, asigurarea de sănătate etc) este obligația beneficiarului.

 

Întoarcerea din mobilitate si închiderea dosarului

La întoarcere din mobilitate, studentul trebuie să aducă următoarele documente de la universitatea gazdă:

 • Certificatul de prezență (care conține data de începere și data de finalizare a mobilității), semnat de către universitatea gazdă;
 • Contractului de Studiu ECTS (Learning agreement for studies și Changes to Learning Agreement, acolo unde este cazul), semnat;
 • Situația școlară (Transcript of records/ Releve de notes);

Pe baza notelor obtinute la universitatea gazdă, se vor echivala notele cu Certificatul de echivalare (aprobat de comisia de echivalare a studiilor efectuate prin programul Erasmus+).

La revenire din mobilitate studentul va completa și transmite online chestionarul UE după întoarcerea din mobilitate în termen de 10 de zile calendaristice de la primirea invitației de completare. Participanților care nu completează și nu transmit chestionarul UE online li se va cere rambursarea totală sau parțială a sprijinului financiar primit.

Coordonatori ERASMUS+