Skip to main content

Universitatea  Liberă Internațională din Moldova anunță organizarea concursului de selecție a candidaților pentru mobilitate academică la instituția parteneră Erasmus+ Universitatea din A Coruña (UDC), Spania care oferă burse de mobilitate pentru studenții ULIM.

Pentru mai multe informații, accesați documentul.

Etapele selecției:

Pentru a beneficia de o mobilitate de studiu Erasmus+ pe durata semestrului I al anului universitar 2024-2025, candidatul trebuie să depună dosarul la Centrul Cooperare Internațională din cadrul ULIM (etajul IV, of.443), în limita termenului de aplicare anunțat.

Documente necesare pentru dosar:

– CV Europass (în limba spaniolă și/sau engleză);

– Scrisoare de intenție/motivație (în limba spaniolă și/sau engleză);

– Situaţia academică (certificat academic eliberat de secretariat-decanat);

– Certificat de cunoaștere a limbii spaniolă și/sau engleză (de la catedrele abilitate) sau alte diplome recunoscute; nu și pentru studenții care studiază limba respectivă ca parte integrantă din specializarea lor la Facultatea Limbi Străine;

– Diplome, certificate suplimentare – opțional (în copie).

NOTĂ:  Dacă nu ai un certificat care să ateste cunoștințele tale lingvistice, poți susține un test de evaluare a competenţelor lingvistice în cadrul Facultății Limbi Străine, ULIM.  Înscrierile se fac la Centrul Cooperare Internațională,  et. 4, of. 443.

Punctajul va fi calculat astfel:

– Media generală a rezultatelor academice obţinute până la ultima sesiune, inclusiv: 50% din punctaj

– Competenţe lingvistice(cunoașterea limbii spaniole reprezintă un avantaj): 30% din punctaj

– Interviu: 20% din  punctaj

Condiţii de participare la selecţia pentru mobilitățile Erasmus+ de studiu:

– Studenții de la ciclul licență, secția zi – anul II (Limbi Străine, Tehnologii Informaționale) și anul III (în cazul studenților înscriși la specialitățile: Tehnologii Informaționale, cu durata studiilor de 4 ani) ;

– Studenții de la masterat, doctorat;

– Studenții la secția zi, cu rezultate academice bune (minim șapte pentru profil real și minim opt pentru profil umanist (în cazul masteranzilor se va avea în vedere şi media anilor de studii pentru ciclul de studii de licenţă deja încheiat);

 

– Studenții care dau dovadă de un nivel înalt de cunoaștere a limbii străine în care se predă la universitatea-gazdă, nivelul B1, cel puțin (conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi  https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr).

NOTĂ: Devin titulari de mobilitate acei studenţi din ierarhia de selecţie până la care ajung fondurile alocate. Ceilalţi studenţi care dețin criteriile de eligibilitate, sunt incluși în listele de rezervă, având posibilitatea de obţinere a grantului, în aceeaşi ordine a ierarhiei, în cazul unor renunţări/ redistribuiri sau suplimentări de fonduri. Acei candidaţi care nu îndeplinesc respectivele criterii de selecţie, vor fi consideraţi respinşi.

Grantul Erasmus+ acordat este de aproximativ 850 euro/lună.  Taxa pentru transport tur-retur este acoperită separat din contul programului.

Mobilități de studii Erasmus+

Programul Erasmus+ permite studenților  ULIM să efectueze mobilități de studiu la universitățile partenere dintr-o altă țară din Comunitatea Europeană.

Obiectivele mobilităților de studiu din cadrul programului Erasmus+ sunt următoarele:

–  Să ofere studenţilor posibilitatea de a descoperi avantajele unei experienţe de studiu în alte ţări europene din punct de vedere educaţional, lingvistic şi cultural;

–  Să contribuie la dezvoltarea de resurse umane formate din tineri calificaţi, deschişi şi cu experienţă internaţională ca viitori profesionişti.

Poți beneficia de până la 12 luni de mobilitate Erasmus+ pe fiecare ciclu academic (licență, masterat, doctorat).

Pentru mai multe detalii, contactați Centrul Cooperare Internațională din cadrul ULIM:

Email: cci@ulim.md
Tel.-Fax: 
(+373 22) 205921
str. Vlaicu Pârcălab 52 (et. 4, of. 443).